Nasza Oferta

PROJEKTY BUDOWLANE DOMÓW JEDNORODZINNYCH

Oferujemy wykonanie indywidualnych projektów budowlanych domów jednorodzinnych. Tematem takiego projektu może być zarówno budowa nowego domu, jak i przebudowa lub modernizacja domu, który już istnieje.
Podstawowy zakres projektu budowlanego jest określony spełnieniem celu, jakim jest uzyskanie pozwolenia na budowę.
W skład projektu budowlanego wchodzą projekty branżowe:

 • Projekt zagospodarowania terenu
 • Projekt budowlany architektoniczny
 • Projekt budowlany konstrukcyjny
 • Projekt budowlany instalacji sanitarnych
 • Projekt budowlany instalacji elektrycznych

PROJEKTY WYKONAWCZE

Oferujemy wykonanie wszelkich Projektów wykonawczych, takich jak:

 • projekty detali architektonicznych budynku
 • projekty elementów konstrukcyjnych budynku
 • projekty instalacji sanitarnych i elektrycznych
 • obliczenia projektowanej charakterystyki energetycznej budynku
 • rozwiązania wszystkich innych szczegółów niezbędnych dla prawidłowego wykonania robót

ADAPTACJE I OPTYMALIZACJE PROJEKTÓW TYPOWYCH

Oferujemy wykonanie adaptacji projektów typowych domów jednorodzinnych, w zakresie niezbędnym dla uzyskania pozwolenia na budowę.
Proponujemy także wykonanie optymalizacji projektu typowego, dzięki której dom będzie lepiej przystosowany do oczekiwań Inwestora.

SPORZĄDZANIE CHARAKTERYSTYK ENERGETYCZNYCH BUDYNKÓW

Oferujemy wykonanie rzetelnych opracowań:

 • "Projektowana charakterystyka energetyczna budynku PCHE"
 • "Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku ŚCHE"

NADZORY INWESTORSKIE

Oferujemy wykonywanie czynności Inspektora nadzoru dla każdego rodzaju robót przy budowie domu.
Wykonując powierzone zadania dążymy do zapewnienia zgodności wykonywanych robót z Projektem i zasadami sztuki budowlanej.
Służymy także doradztwem Inwestorowi przy podejmowaniu optymalnych decyzji w trakcie prowadzonej inwestycji.

PRZYGOTOWANIE I REALIZACJA INWESTYCJI BUDOWLANYCH

Oferujemy pomoc Inwestorowi świadcząc nasze usługi na każdym etapie Inwestycji.
Opierając się na naszej wiedzy i doświadczeniu, w oparciu o Projekt budowlany i istniejące warunki na działce budowlanej, możemy podjąć się opracowania budżetu Inwestycji, a następnie zapewnić przygotowanie i przeprowadzenie robót budowlanych, w wyniku których powstanie dom energooszczędny kosztujący nie więcej niż to założono w budżecie.

KONCEPCJA NASZYCH OPRACOWAŃ

W tym miejscu prezentujemy nasze poglądy o kształcie i szczegółach naszych opracowań.

Naszą ambicją jest tworzenie dobrych projektów budowlanych domów jednorodzinnych. Taki dom powinien:

 • spełniać oczekiwania Inwestora
 • zapewniać wysoki komfort użytkowania
 • spełniać kryteria domu energooszczędnego
 • koszt jego budowy powinien być zgodny z założeniami Inwestora

Jednym z podstawowych wskaźników określających budynek, jest jego charakterystyka energetyczna.

W dobie rosnących cen nośników energii, koszty jakie trzeba ponieść na użytkowanie budynku stają się czynnikiem, który w dużym stopniu określa jego wartość rynkową.

Przy planowaniu domu celowe jest przeprowadzenie obliczeń jego projektowanej charakterystyki energetycznej PCHE. Na bazie tych obliczeń można oszacować koszty i efekty robót poprawiających energooszczędność budynku.

Z kolei przy zakupie domu lub mieszkania na rynku wtórnym, warto zapoznać się z jego świadectwem charakterystyki energetycznej ŚCHE, gdyż na jego podstawie będzie można oszacować koszty jego utrzymania.

Dla obliczeń charakterystyki energetycznej należy uwzględnić sposób wykonania wszystkich elementów budynku, które mają wpływ na ilość energii potrzebnej dla użytkowania budynku. Te elementy to : położenie budynku i wymiary jego przegród zewnętrznych, sposób i jakość ocieplenia ścian, dachów i podłóg, rodzaj i sposób zamontowania stolarki okiennej i drzwiowej, rodzaj wentylacji w budynku, sposób ogrzewania budynku i inne.

Rzetelne obliczenia wymagają poświęcenia odpowiedniej ilości czasu na ich sporządzenie.

Na rynku niestety funkcjonują także podróbki świadectw energetycznych budynku, które z powodu ich nierzetelnego wykonania, nie przedstawiają prawdziwych informacji o właściwościach energetycznych budynku.

Dla osiągnięcia celu, jakim jest budowa domu, w którym koszty ogrzewania zimą i chłodzenia latem są bardzo niskie, a komfort użytkowania jest bardzo wysoki, niezbędne jest wdrożenie szeregu uzupełniających się rozwiązań technologicznych.

Podstawowe zagadnienia do opracowania to :

 • szczegóły ocieplenia ścian zewnętrznych i fundamentowych
 • szczegóły ocieplenia dachów i poddaszy
 • szczegóły ocieplenia podłóg na gruncie i stropów piwnic nieogrzewanych
 • dobór stolarki okiennej i drzwiowej oraz szczegóły jej montażu
 • ograniczenie strat ciepła przez wentylację
 • dobór indywidualnych źródeł ciepła dla budynku

Przed przyjęciem poszczególnych rozwiązań warto przeprowadzić analizę kosztów i efektów finansowych z ich wprowadzenia.
Obok rozwiązań, których opłacalność jest oczywista, są rozwiązania, których wprowadzenie wprawdzie przybliża budynek do kryteriów domu pasywnego, ale zwrotu nakładów można oczekiwać po kilkunastu, a nawet więcej latach.

Po uzyskaniu pozwolenia na budowę, następnym etapem inwestycji jest jej szeroko rozumiane przygotowanie.

Aby następny etap inwestycji, jakim jest realizacja robót budowlanych przebiegał sprawnie, a budżet był pod kontrolą, wskazane jest :

 • przeprowadzenie optymalizacji projektu pod względem kosztów budowy i sprawnego wykonawstwa
 • opracowanie przedmiarów i kosztorysów robót
 • opracowanie budżetu inwestycji
 • przeprowadzenie ofertowania i wyboru wykonawców robót i dostawców materiałów

Świadomy Inwestor powinien wiedzieć, jak wiele szczegółów wykonawczych trzeba ustalić dla wybudowania domu energooszczędnego.
Te rozwiązania to szeroko pojęte projekty wykonawcze. Pod tym pojęciem można rozumieć zarówno ustalenie ilości i sposobu ułożenia zbrojenia w stropie żelbetowym, rozwiązania szczegółu montażu drzwi tarasowych, jak i rodzaju, koloru i producenta farb do malowania poszczególnych pomieszczeń.
Część tych rozwiązań musi zaprojektować Projektant o odpowiedniej specjalności, inne rozwiązuje Inspektor nadzoru, jeszcze inne w praktyce rozwiązuje sam Wykonawca, z czego Inwestor czasami nie do końca zdaje sobie sprawę.
My uważamy, że rozwiązanie każdego takiego szczegółu warto przewidzieć jeszcze przed rozpoczęciem robót, i leży to w interesie Inwestora.

Dzięki dobrze opracowanym projektom wykonawczym można oczekiwać, że :

 • koszty wykonania poszczególnych robót będą optymalne dla osiągniętych efektów
 • będzie możliwe ofertowanie i wybór wykonawców robót, i dostawców materiałów, co powinno przełożyć się na oszczędności w budżecie inwestycji
 • budżet inwestycji będzie pod stałą kontrolą  
 • powstanie budynek energooszczędny, odporny na wpływ czynników atmosferycznych i wody gruntowej, oraz zapewniający komfort jego użytkownikom  
 • roboty budowlane będą prowadzone sprawnie i zgodnie z ustalonym harmonogramem

Projekty wykonawcze stanowią uzupełnienie Projektu budowlanego.

Elementem projektu wykonawczego jest pomoc Inwestorowi w decyzji o wyborze konkretnych urządzeń i materiałów, poprzez wskazanie sprawdzonych rozwiązań.

Z reguły projekty typowe budynków wymagają ich dopracowania, zarówno dla spełnienia wymogów formalnych dla uzyskania pozwolenia na budowę, jak i pod kątem dopasowania do oczekiwań Inwestora.

Celem tych działań jest :

 • sporządzenie Projektu zagospodarowania terenu działki, stanowiącego część Projektu budowlanego
 • dopasowanie budynku do warunków istniejących na danej działce budowlanej
 • racjonalizacja ilości robót ziemnych
 • zaproponowanie zmian do projektu budowlanego, które spowodują lepsze spełnienie oczekiwań Inwestora
 • zaproponowanie rozwiązań zmniejszających koszty budowy
 • opracowanie projektów wykonawczych

W interesie Inwestora leży zapewnienie kontroli prawidłowości wykonywanych robót, szczególnie tych ulegających zakryciu.

Nawet najlepiej zaprojektowane i przygotowane roboty budowlane mogą nie spełnić oczekiwanych efektów wskutek banalnych błędów, takich jak :

 • niewystarczające przeszkolenie pracowników wykonujących roboty
 • wykonywanie robót przy użyciu niewłaściwych materiałów
 • nieodpowiednia kolejność wykonywania robót

Takim zdarzeniom powinien zapobiegać inspektor nadzoru inwestorskiego.

Inspektor nadzoru powinien także umieć podejmować trafne decyzje co do szczegółów wykonawczych robót.

Na realizacji robót budowlanych zgodnie z projektem i na uzgodnionych warunkach, powinno zależeć zarówno Inwestorowi jak i solidnemu Wykonawcy.

Może tak się zdarzyć, że inwestycja budowy budynku zostanie zaprzepaszczona, jeszcze przed rozpoczęciem robót budowlanych. Prowadzą do tego m.in. poniższe okoliczności.

 • Wybór nieodpowiedniej działki budowlanej

  Może się zdarzyć, że na kupionej działce występują warunki, które znacznie utrudniają lub wręcz uniemożliwiają budowę domu, spełniającego oczekiwania Inwestora.

  Takimi krytycznymi uwarunkowaniami mogą być m.in.:

  • orientacja działki względem stron świata
  • dostępność infrastruktury technicznej
  • warunki gruntowe na działce
  • uciążliwe sąsiedztwo – obecne lub mogące wystąpić w niedalekiej przyszłości

   

 • Nieodpowiedni Projekt budowlany i projekty wykonawcze

  Oczywistymi symptomami „nieodpowiedniości” projektów są błędy projektowe i ogólne ich niedopracowanie - te braki często cechują „projekty typowe” budynków jednorodzinnych.

  Zdarzają się jednak innego rodzaju „nieodpowiedniości”, dotyczące większych budynków, wymagających szeregu uzgodnień przed uzyskaniem pozwolenia na budowę. Chodzi tu o sytuację, gdy Projektant zbytnio zaspokaja swoje ambicje twórcze, przez co w projekcie zostają zawarte rozwiązania, które okazują się przewyższać możliwości budżetowe Inwestora, a które w trakcie realizacji bardzo trudno jest zmienić.

 • Brak odpowiedniego przygotowania inwestycji

  Przykładową tego rodzaju sytuacją jest przypadek, gdy Inwestor zaniecha sporządzenia kosztorysu inwestycji i zda się w tym zakresie na Wykonawcę.

  Może się jednak okazać, że Wykonawca z różnych względów nie podła oczekiwaniom Inwestora w tym względzie i inwestycja w pewnym momencie zostanie zatrzymana, a strony będą dochodzić swoich praw na drodze postępowania sądowego.

O Mnie

Dzień dobry

Nazywam się Dariusz Wiktorko. Mieszkam w Gdańsku.

Jestem inżynierem budowlanym i w swoim zawodzie pracuję od 1989 roku.

Posiadam uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi oraz do projektowania, w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.

W trakcie mojej działalności zawodowej pracowałem przy przygotowaniu i wykonawstwie dużych inwestycji mieszkaniowych, realizowanych przez wiodące trójmiejskie firmy deweloperskie, a także świadcząc kompleksowe usługi dla inwestorów indywidualnych.

Przy tych inwestycjach poznałem specjalistów budowlanych – inżynierów kierujących robotami, inspektorów nadzoru, projektantów, a także wykonawców robót z każdej branży.

Z wieloma z nich utrzymuję stały kontakt i wspólnie tworzymy zespół, gotowy podjąć się przygotowania i realizacji każdej inwestycji budowlanej. Dlatego na stronie posługuję się formą MY.

Logo AnPRojekt

telefon:

+48 601 076 604

e-mail:

biuro@anprojekt.eu

Moje realizacje i referencje

Lokalizacja Inwestycja Rok Zakres działalności
Gdańsk Orunia Górna budynki mieszkalne osiedla S.M. Orunia Górna 07.1993 - 10.1994 Majster budowy
Starogard Gdański hala targowa KUPIEC – roboty wykończeniowe 11.1994 - 05.1995 Majster budowy
Gdańsk Ujeścisko ul. Łódzka budynki mieszkalne osiedla S.M. Ujeścisko 06.1995 - 08.1997 Majster budowy
Gdynia Wielki Kack ul. Górnicza budynek mieszkalny 4- kondygnacyjny na ok. 50 mieszkań - roboty stanu surowego i roboty wykończeniowe 09.1997 - 05.1999 Kierownik budowy
Gdynia Karwiny ul. Gryfa Pomorskiego budynek mieszkalny 5- kondygnacyjny na ok. 30 mieszkań - roboty wykończeniowe 06.1999 - 12.1999 Kierownik budowy
Gdynia Plac Kaszubski budynek mieszkalno - usługowy na ok.. 70 mieszkań z garażem podziemnym i częścią biurową - roboty stanu surowego i roboty wykończeniowe 01.2000 - 02.2001 Inspektor nadzoru stanu surowego; Kierownik budowy stanu wykończeniowego
Gdynia Witomino - budynek WITAWA budynek mieszkalno - usługowy 17- kondygnacyjny, na ok. 250 mieszkań, z 3 kondygnacjami garażowymi i kondygnacją usługową 04.2001 - 05.2003 Przygotowanie inwestycji; Inspektor nadzoru stanu surowego; Kierownik budowy stanu wykończeniowego
Gdańsk Kowale – osiedle MIŁE osiedle budynków jednorodzinnych, w zabudowie wolnostojącej i bliźniaczej 06.2003 - 08.2004 Przygotowanie inwestycji; Inspektor nadzoru stanu surowego; Kierownik budowy stanu wykończeniowego
Gdańsk Przymorze - budynki HORYZONT 1 i 2 2 budynki mieszkalno - usługowe 18- kondygnacyjne, na ok. 140 mieszkań, z kondygnacją garażową i kondygnacją usługową 09.2004 - 02.2006 Przygotowanie inwestycji; Inspektor nadzoru stanu surowego i wykończeniowego oraz elewacji
Juszkowo osiedle 10 budynków jednorodzinnych, w zabudowie wolnostojącej 04.2006 - 01.2007 Przygotowanie inwestycji; Inspektor nadzoru stanu surowego i wykończeniowego
Gdańsk Borkowo osiedle budynków jednorodzinnych 2-kondygnacyjnych, w zabudowie wolnostojącej i bliźniaczej 09.2006 - 09.2007 Kierownik budowy
Gdynia ul. Chwarznieńska Przebudowa i termomodernizacja budynku jednorodzinnego 07.2007 - 05.2008 Przygotowanie inwestycji; Kierownik budowy
Gdańsk ul. Niedźwiednik przebudowa mieszkania 2-kondygnacyjnego, wraz z dachem nad mieszkaniem 03.2008 - 04.2008 Kierownik budowy
Gdynia - centrum rozrywki GEMINI remont restauracji COCO po awarii sufitu podwieszanego oraz rozbudowa restauracji 02.2008 - 09.2008 Kierownik budowy
Gdynia ul. Hutnicza 40 budynek AN-ELEC - modernizacja i przebudowa hali produkcyjnej oraz 2-kondygnacyjnego budynku biurowego 10.2008 - 08.2009 Przygotowanie inwestycji; Kierownik budowy
Gdańsk ul. Grunwaldzka 229 budynek PHU MORPAK - termomodernizacja dachu i elewacji budynku 08.2009 - 08.2010 Inspektor nadzoru
Łapino ul. Wołodyjowskiego 16 PHU MORPAK - adaptacja hali magazynowej na halę produkcyjną z zapleczem socjalnym 10.2009 - 02.2010 Przygotowanie inwestycji; Kierownik budowy
Gdańsk ul. Stężycka osiedle V MOSTÓW – budowa 11 budynków wielorodzinnych 3-kondygnacyjnych. 10.2010 - 06.2012 Przygotowanie inwestycji; Kierownik inwestycji; Kierownik budowy
Gdańsk ul. Krzywoustego 26 budynek wielorodzinny 4-kondygnacyjny - przebudowa dachu 08.2013 - 12.2013 Kierownik budowy
Sopot ul. Chrobrego 23B przebudowa 4-kondygn. budynku jednorodzinnego na pensjonat – roboty stanu surowego i wykończeniowe 09.2013 – 11.2015 Przygotowanie inwestycji; Kierownik budowy
Gdańsk ul. Narwicka 4A przebudowa budynku magazynowego 07.2014 - 11.2014 Przygotowanie inwestycji; Kierownik budowy
Gdańsk ul. Kołodzieja 13 budowa budynku jednorodzinnego – stan surowy i roboty wykończeniowe 10.2014 – 06.2016 Przygotowanie inwestycji; Kierownik budowy
Szymbark gm. Stężyca budowa budynku jednorodzinnego w standardzie „domu pasywnego” – stan surowy i roboty wykończeniowe 09.2015 - 05.2016 Przygotowanie inwestycji; Kierownik budowy
Gdańsk ul. Irysowa 10-12-14 3 budynki wielorodzinne 3-kondygnacyjne – przebudowa podziemnej hali garażowej i dachu zielonego nad halą 05.2016 – 09.2016 Przygotowanie inwestycji; Kierownik budowy
Gdańsk ul. Arkońska 5 budynek wielorodzinny 3-kondygnacyjny – przebudowa dachu i termomodernizacja budynku 09.2016 - 03.2017 Przygotowanie inwestycji; Kierownik budowy
Gdynia ul. Łowicka 51 Szkoła AES – budynek szkoły wraz z salą gimnastyczną 09.2019 – 05.2021 Przygotowanie inwestycji; Kierownik inwestycji; Kierownik budowy
Gdynia ul. Lipowa 2 budynek wielorodzinny 5-kondygnacyjny – termomodernizacja i remont elewacji oraz hali garażowej 04.2021 – 09.2021 Przygotowanie inwestycji; Inspektor nadzowu
Gdynia ul. Orańska 30 budowa 3-kondygnacyjnego budynku jednorodzinnego – stan surowy i roboty wykończeniowe 10.2020 – 10.2022 Kierownik budowy